Løsninger for hybrid fremdrift

 • AC drives spiller en nøkkelrolle i hybridisering og integrasjon  

  Skip trenger kraft til fremdrift når de er til sjøs og når de legger til ved kai, og dessuten til å betjene utstyr om bord til enhver tid. 98 % av alle fartøy er fortsatt dieseldrevne. Grunnet strengere globale bestemmelser angående NOx-utslipp, må det imidlertid finnes alternative drivstoff og andre teknologiske løsninger. 

  Marine- og offshoreindustrien ser etter måter å redusere forbruket av dieselolje og minimere utslippene på. Ett skritt mot renere drivstoff som flytende naturgass (LNG) er allerede på plass. I fremtiden vil det gå mot bruk av fullt elektriske fartøy. I mellomtiden investerer skipsverft og redere mer og mer i marine hybridsystemer for å øke fleksibiliteten i design og installasjon, optimere driftsytelsen og minimere miljøpåvirkningen. For øyeblikket kan alle fartøystyper fra små ferger til enorme hangarskip benytte hybridteknologi for en mer effektiv og renere ytelse. 

  Fordelene er klare forretningsdrivere:

  • bedre ytelse i fartøyet
  • reduserte utslipp
  • lavere driftskostnader grunnet lavere drivstofforbruk
  • lavere vedlikeholdskostnader forbundet med dieselmotorer
  • redusert støynivå
  • forbedret langsiktig effektivitet for kraftforsyningssystemet

  Hvordan hybridisering virker

  Hybridisering bruker AC drives i form av kraftomforming og nettomformerteknologi. VLT® og VACON® AC drives er på plass når hybridisert energiproduksjon brukes med generatorer, og hybridisert last brukes, for eksempel til fremdrift og kraner.

  Hybridfartøy går nå på to eller flere energikilder: Hovedmotorer og generatorer er vanligvis kombinert med integrert energilagring i form av batterier eller superkondensatorer. Formålet er først å hybridisere enten energiproduksjonen for å gjøre optimaliseringen av hovedmotoren lettere, og deretter å hybridisere alle maskiner som bruker energi for å optimalisere maskinbruken.

  Marine- og offshoreindustrien anerkjenner potensialet for bruk av hybridkraft og innovative fremdriftssystemer. De reduserer utslippene og forbedrer drivstofforbruket, samtidig som motorens vedlikeholdsintervaller og levetid forlenges. Med hybridløsninger er det også mulig å redusere størrelsen på motoren, noe som sparer investeringskostnader og plass om bord.

  Innen energiproduksjon kommer fleksibiliteten i form av "tid". Energilagring gir tid for genereringen til å reagere på endringer i lastbetingelsene på optimal måte. På lastsiden er lastfunksjonen ikke avhengig av generering, og er "tidskonstant".

  Velprøvde tilbakemeldinger og designmål fra eksisterende hybridfartøy har vist at energiløsninger med flere kilder til drift av fartøy kan redusere drivstofforbruket med 20–30 %. Du kan velge å stoppe en dieselmotor og gå på batteri eller en mindre generator, eller koble fra batteriet eller generatoren og starte motoren igjen.

  Spesialfartøy som slepebåter og supportfartøy går for eksempel på tomgang store deler av driftstiden, med hovedmotorene i gang og klare til bruk, mens det ikke brukes noe kraft til fremdrift. Med hybridløsninger kan batterier og mindre dieselgeneratorer brukes til å forsyne fartøyet med strøm når det går på tomgang, er i standby, ved manøvrering i havner eller forflytning over korte avstander. En lignende prosess kan brukes til ferjer som har mange start/stopp og faste ruter. Med tanke på dynamisk posisjonering kan batterier brukes til å levere kraft til fremdrift frem til hovedmotoren startes og akselereres for å levere langvarig kraft til fremdrift.

  Elektrisk fremdrift
  Generelt kan utformingen av fartøy med moderne elektriske fremdriftssystemer, enten diesel-elektrisk, LNG-elektrisk eller til og med fullelektrisk ganske lett bygges om til en hybridløsning. I det beste tilfellet, bare ved å legge til et parallelt e-lagringssystem, kan et fartøy kjøres med batterikraft for eksempel ved kortvarig høyt kraftbehov. I noen tilfeller er den optimale løsningen å bruke DC-kraftdistribusjon i stedet for, eller sammen med, tradisjonell AC-kraftdistribusjon.
  Akselgeneratorer
  Mange fartøy i langfart går fortsatt med direkte dieselfremdrift uten noe elektrisk fremdriftssystem i det hele tatt. Disse fartøyene kan oppnå bedre effektivitet og optimalisere hovedmotorens lasteffekt og utslipp ved å legge til en akselgenerator/motor mellom propellen og hovedmotoren. Denne løsningen, som kalles Power Take Out and Power Take In, er et elektrisk tillegg som gjør disse fartøyene mer effektive og klare for hybridisering. I hybridfartøy gir en akselgenerator/motor med AC-omformerteknologi mulighet for optimal styring av fremdriftsmaskinen ved ulike hastigheter, noe som sparer energi. 
  Landstrøm

  Ved bruk av omformerteknologi i en landstrømløsning kan skip hente ren energi fra lokale strømnett. Skipets hovedgeneratorer kan slås helt av for å unngå unødige NOx- og karbonutslipp samt støyforurensning når fartøyet ligger til kai.

  Danfoss Drives tilbyr VLT og VACON AC-omformere og vekselrettere og løsninger med lave oversvingninger i form av 12 pulsomformere og aktive filtre.  Vårt kraftomformingstilbud er basert på Active Front End AFE-teknologi og DC-DC-omformere i tilfelle behov for et DC-kraftsystem. Nettomformere bruker Active Front End AFE-teknologi med egnet programvare til å skape og styre AC-nettbetingelser (mikronett). 

  E-lagring/batteri/superkondensator-grensesnittet til et AC-nett eller et DC-nett kan bruke nettomformerteknologi eller en DC-DC-omformer, avhengig av nettspenning og batteriets DC-spenningsbetingelser og behov for DC-spenningstilpasning.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/marine-and-offshore/hybrid-propulsion-solutions/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }