Sub segmenter i vannbransjen

 • Drikkevannsproduksjon

  Uansett om overflatevann eller grunnvann brukes til vannproduksjon, kan VLT® AQUA Drive bidra til å optimalisere prosessen og redusere energi- og vedlikeholdskostnadene. Ett typisk bruksområde er styring av dypbrønnspumper, der den integrerte avanserte overvåkingen av minimumsturtall sikrer tilstrekkelig smøring til å beskytte pumpen. Energibesparing oppnås ved å velge brønner basert på vannivå. VLT AQUA Drive brukes også ofte i avsaltingsindustrien til å styre inntaks- og høytrykkspumper samt booster-pumper i forbindelse med energigjenvinning.

  Drikkevannsdistribusjon 

  Innen vannforsyning er distribusjon av drikkevann typisk den største energiforbrukeren. Samtidig er lekkasje på 25–50 % ikke uvanlig. Ved å dele vanndistribusjonen inn i trykksoner, kan gjennomsnittstrykket ofte reduseres med 30–40 %. VLT AQUA drive brukes ofte i booster-pumpestasjoner til å regulere trykket i hver trykksone. Integrerte programvarefunksjoner som dvalemodus, registrering av tørrkjøring, automatisk energioptimalisering (AEO), kaskadekontroll, automatisk flytkompensering og rampefunksjoner bidrar til å forenkle installasjonen og gjøre den mer pålitelig, redusere faren for vannslag, styre trykket og redusere energiforbruket.

  Vanning 

  Etter hvert som tilgangen til vannressurser blir vanskeligere i noen deler av verden, blir effektiv og bæredyktig vanning stadig viktigere. Det handler om å tilføre nok vann til å få maksimale avlinger, men uten å bruke mer vann og energi enn absolutt nødvendig. Danfoss AC drives tilpasser trykket eller flytmengden til det faktiske behovet. Integrerte applikasjonsprogramvarefunksjoner bidrar dessuten til å beskytte rørsystemet ved å begrense trykkøkninger og redusere energiforbruket.

  Den ideelle løsningen, og en svært hurtig voksende trend for å redusere energiforbruket, er å bruke solcelledrevne pumper. Danfoss Drives har utviklet en egen vekselretterserie for nettopp dette formålet. VACON® produktutvalget omfatter en spesialdesignet innkapsling for dette miljøet, samt avansert programvare som innebærer at drift er mulig selv når sollys delvis blokkeres fra solcellepanelene av skyer.

  Kanaliseringssystemer for avløpsvann

  Energioptimalisering og SCADA-kontroll av kanaliseringssystemer for avløpsvann er også en trend som vokser raskt. Ved å bruke den integrerte deragging-funksjonen i VLT AQUA Drive, er det mulig å forbedre pumpeeffekten med 15–30 % og dessuten å redusere vedlikeholdskostnadene drastisk. Deragging-funksjonen hindrer at pumpeeffekten synker ved å øke klokkefrekvens, og forlenger pumpens vedlikeholdsintervaller. Ved å bruke en AC drive sammen med et SCADA/system får man også mulighet til å sikre maksimal utnyttelse av volumkapasiteten i kanaliseringssystemet med tanke på oversvømmelser.      

  Behandlingsanlegg for avløpsvann

  De nyeste trendordene innen behandlingsanlegg for avløpsvann er "bioraffineri" og "gjenvinningsanlegg for vannressurser". Dette dekker en generell forståelse for at avløpsvann må oppfattes som en ressurs, der man kan hente både energi og verdifulle ressurser. I noen av de mest avanserte tilfellene har nå energiproduksjonen (selv uten tilsetting av eksterne karbonressurser) nådd et nivå der energi gjenvunnet fra behandling av avløpsvann ikke bare dekker anleggets egne behov, men også energibehovet til drikkevannsproduksjon og distribusjon samt pumping av avløpsvann. Hele vannsyklusen kan med andre ord regnes som energinøytral.

  En forutsetning for energinøytralitet er et styresystem i form av en AC drive som er tilgjengelig for alt roterende utstyr, slik at det fullstendig datastyrte anlegget kan tilpasses til endringer i belastningen. Typisk blir 30–60 % av energien brukt i den biologiske prosessen. AC drive kan normalt redusere energiforbruket med 20–40 %. Kontroll av slamalder ved styring av RAS-pumper er like viktig både for å begrense energiforbruket og for å unngå å "brenne" karbon, som er nødvendig i forbrenningen for å generer gass til energiproduksjon. VLT AQUA Drive er valgt til noen av disse mest avanserte anleggene, der høy installert virkningsgrad for omformeren og økt pålitelighet og enkel betjening har vært nøkkelkriterier ved valget.

  Industrielt vann og avløpsvann

  Viktigheten av en ren og stabil vannforsyning samt å dra nytte av muligheter til å foreta store kostnadsreduksjoner innen håndtering av avløpsvann er kjent i mange industrier. Noen industrier beveger seg til og med mot et vannforbruk på null eller svært nær null. På rentvannssiden krever dette bruk av avansert vannbehandlingsteknologi som RO og ultrafiltrering. VLT AQUA Drive bidrar til å forbedre påliteligheten i prosessen og å redusere driftskostnadene. Innen håndtering av avløpsvann er trenden lik myndighetenes visjon: Avløpsvann må oppfattes som en ressurs der man kan hente energi og andre ressurser.

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/industries/water-and-wastewater/sub-segments/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }