Salgs- og leveringsbetingelser

 • Gyldighet

  Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for kjøp av produkter fra Danfoss AS, med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

  Avtalen

  Bindende avtale om kjøp inngås ved skriftlig ordrebekreftelse fra Danfoss AS. Ordrebekreftelsen og disse salgs- og leveringsbetingelsene utgjør kjøpsavtalen mellom Danfoss AS og kunden. Andre vilkår, som kundens standardvilkår eller andre spesielle vilkår, er en del av avtalen dersom disse er akseptert skriftlig av Danfoss AS.

  Priser

  Priser angitt i eksempelvis prislister, kampanjetilbud og proformafakturaer er gjenstand for regelmessige reguleringer og er kun veiledende. Priser oppgis alltid eksklusiv merverdiavgift med mindre annet fremkommer. Priser angitt i ordrebekreftelsen kan bli justert tilsvarende dersom innkjøpspriser, valutakurser, toll- og avgiftssatser eller andre kostnader utenfor Danfoss AS kontroll endres. Kunden vil i tillegg bli belastet for: Merverdiavgift, kostnader til spesialemballasje, ved ordre med netto fakturaverdi under kr 1500 et småordregebyr pålydende kr 200, frakt- og forsendelsesomkostninger, og andre avtalte kostnader/tillegg.

  Betaling og sikkerhet

  Danfoss AS kan kreve at kunden stiller egnet sikkerhet for betaling av vederlaget. Kunden har ikke rett til holde tilbake betaling ved uvesentlige mangler. Kunden kan heller ikke motregne i fakturert krav fra Danfoss med motkrav som er omtvistet. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrenteloven.

  Rettigheter til software

  Dersom produktene helt eller delvis består av software, mottar kunden automatisk en bruksrett i form av en lisens. Kunden får således ikke eiendomsrett eller andre rettigheter til den aktuelle softwaren utover det som følger av lisensavtalen.

  Emballasje

  Alle produkter pakkes i normal innenlands transportemballasje. Spesialemballasje må bestilles særskilt. Emballasje tas ikke i retur.

  Leveringstid

  Danfoss tilstreber levering til de tidspunkter kunden ønsker. Forventet forsendelsesdato vil bli oppgitt i ordrebekreftelse, men denne datoen kan bli endret. Angivelse av forventet forsendelsesdato innebærer derfor ingen avtale om leveringstidspunkt.

  Levering

  All levering skjer på leveringsbetingelsene DAP (Incoterms 2010), til det nærmere avtalte leveringssted. Transportform velges av Danfoss.

  Avbestilling

  Kunden kan kun avbestille etter avtale med Danfoss AS. Danfoss AS kan kreve at kunden dekker påløpte kostnader.

  Leverandørfeil, manko

  Feil eller manko ved forsendelser må anmeldes straks og senest innen 8 dager etter kunden mottatt varen.

  Retur for kreditering

  Retur tillates kun etter avtale, og bare for ubrukte produkter som kan returneres i originalemballasje. Fakturanummer må oppgis ved returforespørsel. Retur skjer alltid for kundens regning og risiko, og til den adresse Danfoss bestemmer. Ved retur blir kunden belastet et returgebyr med 20% av netto fakturaverdi, likevel alltid minimum Kr 250. Returgebyret kan settes høyere, f.eks dersom produktets alder angitt i påstemplet produksjonsdato tilsier dette.

  Mangel / opplysninger om produktet

  Feil som skyldes kundens forhold, herunder kundens bruk og montering, utgjør ingen mangel. Det utgjør heller ingen mangel om produktet ikke er i samsvar med opplysninger som generelt er gitt av Danfoss eller andre om produktet.

  Reklamasjon

  Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom vedkommende ikke reklamerer innen 14 dager etter at mangelen ble eller burde vært oppdaget, og senest innen 12 måneder etter forsendelsesdato.

  Undersøkelse av mangel

  Dersom det er reklamert i tide skal produktet etter avtale sendes til den adresse Danfoss AS oppgir, sammen med en redegjørelse for feilen. Forsendelsen merkes med avtalt referanse og returadresse.

  Dersom Danfoss AS undersøkelser ikke avdekker mangel ved produktet, vil kunden bli belastet utgifter påløpt ved undersøkelsen og kostnader til retur av produktet. Dersom undersøkelsen er utført ute i kundens anlegg, belastes kunden i tillegg reise- og diettutgifter, samt timesats for reisetid.

  Danfoss AS tar ikke under noen omstendighet ansvar for påmontert utstyr som ikke er levert av Danfoss AS.

  Kundens krav som følge av mangel

  Foreligger mangel, kan Danfoss AS velge å reparere eller omlevere produktet. Produkter som ikke lenger er i produksjon, repareres i den utstrekning det finnes reservedeler, og i den grad det er økonomisk forsvarlig. Om et produkt mangler deler, eller disse er ødelagt, blir de deler som brukes ved reparasjonen beregnet i tillegg. Produkter som etter Danfoss AS vurdering ikke kan repareres, returneres til kunden for dennes regning, hvis annet ikke er avtalt.

  Alle reparerte produkter blir datostemplet med ny reklamasjonsfrist på 6 måneder.

  Ansvarsbegrensning

  Danfoss AS er ikke under noen omstendighet ansvarlig for kundens indirekte tap eller kostnader som er pådratt uten forutgående avtale med Danfoss AS.

  Force Majeure

  Danfoss AS er ikke ansvarlig for kontraktsbrudd som skyldes force majeure. Force majeure betyr en hendelse utenfor en parts kontroll som man ikke kan ha forutsett da avtalen ble inngått og som man heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne følgene av.

  Reparasjon der det ikke foreligger mangel

  Dersom undersøkeslser avdekker feil som ikke er mangler kan Danfoss AS på bestilling reparere disse for Kundens regning. Kunden kan be om et estimat på reparasjonskostnadene. Reparasjonspriser oppgis uten merverdiavgift og kan være gjenstand for regulering. Endelig pris for reparasjon oppgis ved fullført arbeid. Undersøkelseskostnader (demontering og testkjøring) belastes kunden selv om reparasjonsoppdraget avbestilles.

   

  Danfoss AS

  Skui 6. juni 2014

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "User-Agent", "X-Original-URL" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/salgs--og-leveringsbetingelser/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "54.81.76.247", "UserHostName": "54.81.76.247", "UserLanguages": null }